✔ Rychle a kvalitně s profesionálním přístupem!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PM connect spol. s r.o. (prodávajícího)

V souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží.

 • I. Uzavření smlouvy
 • 1. Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:
 • Písemná objednávka kupujícího, jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží, místě odběru, termínu dodání a cenovém odkazu.
 • Písemné potvrzení objednávky prodávajícím, které může být připojeno i přímo na objednávce kupujícího.
 • 2. Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.
 • 3. Veškeré dodávky zboží se provádějí na základě těchto všeobecných obchodních podmínek a za podmínek v nich obsažených. Při sjednávání jednotlivých kupních smluv se vychází ze skutečnosti, že kupující je s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.
 • 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí zboží odběratelem.
 • II. Dodání zboží
 • 1. Místem dodání zboží je stanoveno dle objednávky kupujícího. Dopravu do místa určení zajišťuje, pokud není sjednáno jinak, prodávající. Náklady na balení a dopravu nese kupující. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
 • 2. Dílčí dodávky jsou přípustné.
 • 3. Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí. V takovém případě není kupující oprávněn požadovat náhradu škody z důvodu prodlení s dodáním zboží.
 • 4. Případné požadavky kupujícího na změnu obsahu kupní smlouvy přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
 • III. Ceny
 • 1. Ceny zboží jsou stanoveny dle ceníku zboží prodávajícího platného ke dni uzavření kupní smlouvy, obsaženého v nabídkových a katalogových listech, akčních nabídkách atd. Cena je sjednána přijetím takto stanovených cen formou cenového odkazu v objednávce kupujícího.
 • 2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují náklady na balení, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě.
 • IV. Platební podmínky
 • 1. Kupní cenu zboží lze uhradit platbou v hotovosti při převzetí zboží kupujícím, příkazem k bankovnímu převodu na základě vystavené faktury (daňového dokladu) prodávajícího anebo dobírkou.
 • 2. V případě platby bankovním převodem vystaví prodávající fakturu, kterou neprodleně zašle kupujícímu poštou nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Faktury prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení. Pro případ prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Současně s tím je prodávající oprávněn jednostranně změnit sjednaný platební režim (splatnost, formu úhrady atd.).
 • 3. V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
 • 4. V případě jakéhokoli prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn celou svou pohledávku vůči kupujícímu postoupit na třetí osobu a pro tento případ se na prodávajícího nevztahuje článek VII. odst. 4 těchto všeobecných obchodních podmínek.
 • V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví
 • 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku potvrzení o převzetí zboží.
 • 2. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.).
 • V. Záruka a ručení
 • 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží (shodu se smlouvou) v délce 24 měsíců, počínaje dnem dodání zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a na spotřební zboží, jež svou povahou má trvanlivost kratší než 24 měsíců nebo kde je nejzažší doba spotřeby vyznačena na obalu.
 • 2. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
 • 3. Vady zboží, zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího do 15 dnů ode dne dodání zboží. Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo faktury, výrobní číslo zboží, popis vady a druh uplatněného nároku. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
 • 4. Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené nevhodným nebo nepřiměřeným užíváním.
 • 5. Kupující není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody.
 • VI. Závěrečná ustanovení
 • 1. Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí českým právem.
 • 2. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není výslovně sjednáno jinak.
 • 3. Pro případ porušení smlouvy ze strany kupujícího zrušením již potvrzené objednávky se sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny takto objednaného zboží.
 • 4. Strany se zavazují neinformovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z těchto všeobecných obchodních podmínek a jednotlivých kupních smluv, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčené straně právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.
 • 5. Veškeré spory vzniklé z kupních smluv a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem žalované strany, pokud nebude sjednáno jinak.
 • 6. Kupující je povinen spolu s první objednávkou zaslat či jinak prodávajícímu předat svůj výpis z obchodního rejstříku, popř. opis svého živnostenského oprávnění.